Телефони

• За района   • Кмет   • Ръководни органи   • Администрация   • Телефони   • Административни услуги

ТЕЛЕФОНИ

Директни телефони:


 • Кмет - 99 77 106 
 • Заместник-кмет по строителството - 02 99 77 214
 • Заместник-кмет по културата - 02 99 77 242
 • Секретар - 02 99 77 110
 • Главен архитект – 02 99 77 055
 • Главен счетоводител - 02 99 77 364
 • Човешки ресурси - 02 99 77 356
 • Връзки с обществеността - 02 99 77 336
 • Секретар на МКБППМН - 02 99 77 336
 • Главен експерт ОМбП - 02 99 77 260
 • Каса – 02 99 77 109
 • Дежурни "Районен съвет по сигурност" - 02 99 77 028
 • Кмет на село Иваняне - 02 99 77 373
 • Кметски наместник на село Клисура - 02 99 77 164
Директни телефони и вътрешни номера след набиране на централа 02 99 77 029
 • Деловодство – 02 99 77 107 
 • ЕСГРАОН – 029977261 /или вътр.101/
 • Каса на деловодство – 02 99 77 029 /или вътр.102/
 • Охрана – вътр.103
 • Кабинет на кмета – 02 99 77 106 /или вътр.201/
 • Секретар на района – 02 99 77 110 /или вътр.202/
 • Заместник-кмет по строителството - 02 9977 214 /или вътр.203/
 • Заместник-кмет по културата –  02 99 77 242 /или вътр.204/
 • Човешки ресурси – 02 99 77 356 /или вътр.205/
 • Отдел "Образование, социални дейности, култура, спорт, връзки с обществеността" – 02 9977 358 /или вътр.206/
 • Главен архитект – 02 99 77 055 /или вътр.208/
 • Главен счетоводител – 02 99 77 364 /или вътр.301/
 • Главен експерт ОМбП – 02 99 77 260 /или вътр.303/
 • Правен отдел– 02 99 77 305 /или вътр.309/
 • Началник отдел "Устройство на територията, кадастър, регулация и контрол по строителството"- 02 99 77 262 /или вътр. 207/
 • Сектор "Контрол по строителството" към отдел УТКРКС – 02 99 77 276 /или вътр.305/
 • Районни техници в отдел "Устройство на територията, кадстър, регулация и контрол по строителството"- 02 9977 344 /или вътр. 400/
 • Отдел "Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология – 02 9977 236 /или вътр.306/
 • Отдел "Управление на общинската собственост, жилищен фонд, регистрация и контрол на търговската дейност" – 02 9977 212 /или вътр.307/
 • Главен счетоводител 02 99 77 364 /или вътр. 301/
 • Отдел "Финансово-счетоводна дейност" – 02 99 77 030 /или вътр.308/
 • Архив и копирна техника - 02 99 77 031 /или вътр.304/

Сайтът е изработен с финансовата подкрепата на Столична община, програма „Европейски проекти и развите на гражданското общество”, 2009
Фондация "Устои" съвместно с Район Банкя
Проект "Оптимизация на управлението на район Банкя в съответствие с европейските изисквания и добри практики"
© 2009 Столична община - район БАНКЯ. Всички права запазени.
Дизайн: АРТЕМАКС