Новини
Съобщение

      Уважаеми госпожи и господа,
      с брой 57 на „Държавен вестник” от 26 юни 2020г. беше обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката.
      Така направените промени в Закона за енергетиката са в съответствие с изискванията на Директива ЕС 2019/944 на Европейския парламент и Съвета от 5 юни 2019г. относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и за изменение на Директива 2012/27/ЕС, както и в изпълнение на ангажимента на Република България като държава членка на Европейския съюз да либерализира напълно своя пазар на електроенергия.
       Съгласно приетите промени в Закона за енергетиката, считано от 1-ви октомври 2020г. всички небитови клиенти, които към настоящия момент се снабдяват се електрическа енергия по регулирани цени, следва да сключат договор с търговец за доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени, като сами избират доставчик  на електрическа енергия при оптимални за тях условия.
        Подробна информация във връзка с промените в Закона за енергетиката, свързани с процеса по либерализация на пазара на електрическа енергия може да откриете на интернет страницата на Министерството на енергетиката.

Сайтът е изработен с финансовата подкрепата на Столична община, програма „Европейски проекти и развите на гражданското общество”, 2009
Фондация "Устои" съвместно с Район Банкя
Проект "Оптимизация на управлението на район Банкя в съответствие с европейските изисквания и добри практики"
© 2009 Столична община - район БАНКЯ. Всички права запазени.
Дизайн: АРТЕМАКС