Административни услуги

• За района   • Кмет   • Ръководни органи   • Администрация   • Телефони   • Административни услуги

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

АДМИНИСТРАТИВНО- ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

  1.ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА ПО ТЕРИТОРИАЛНОТО И СЕЛИЩНОТО УСТРОЙСТВО   

Необходими документи: заявление, копие от документ за собственост, скица от Агенция по геодезия, картография и кадастър /АГКК/.

Нормативно основание: Закон за устройство на територията, Закон за местни данъци и такси.

Заявление 2119

2.СЪГЛАСУВАНЕ НА ИДЕЙНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ  

Необходими докумени: заявление, копие от документ за собственост, скица от АГКК, оценка за съответствие, виза, проекти- 2/два/ бр. на хартиен и 1/един/ бр. на електронен носител, цветно копие на комбинирана скица.
Всички документи да са поставени в класьор.

Нормативно основание:Закон за устройство на територията. 

Заявление №004

3.ПРИЕМАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ ПРЕДАВАНЕТО НА ЕКЗЕКУТИВНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

Необходими документи: заявление, документ за собственост, разрешение за строеж, одобрени проекти, екзекутиви по всички необходими части.

Всички документи да са поставени в класьор.

Нормативно основание: Закон за устройство на територията.

Заявление

4.РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ, ПО КОИТО СЕ ИЗДАВА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ

Необходими документи: заявление, копие от документ за собственост, скица от АГКК, виза, окомплектован проект: 2/два/ бр. на хартиен и 1/един/ бр. на електронен носител, нотариално заверени декларации от съседи.

Всички документи да са поставени в класьор.

Нормативно основание: Закон за устройство на територията.

Заявление №008

Заявление №048

Заявление №049

Заявление № 2054

6.ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ 

Необходими документи: заявление, документ за собственост, скица от АГКК, планово задание.

Нормативно основание:Закон за устройство на територията

Заявление №001

Заявление №2117

7.ИЗДАВАНЕ НА КОНСТАТИВНИ ПРОТОКОЛИ И УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА СТЕПЕН НА ЗАВЪРШЕНОСТ НА СТРОЕЖИ 

 Необходими документи: заявление, копие от документ за собственост, разрешение за строеж, протокол за откриване на строителна площадка, протокол за откриване на строителна линия и ниво, акт - образец № 14 за приета конструкция, ако е необходим, лиценз на надзорника.

Нормативно основание: ЗУТ, Закон за местни данъци и такси.

Заявление №015

8. ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ 

Необходими документи: заявление, копие от документ за собственост (при необходимост), скица от АГКК или извадка от РП, одобрен проект (когато е необходим), декларации от заинтересованите лица/когато са необходими/, цветно копие от комбинирана скица, схема за поставяне. 

Нормативно основание: Закон за устройство на територията
Заявление 010
Заявление 011
Заявление 012
Заявление 046

9.ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА РЕКЛАМНО -ИНФОРМАЦИОННИ ЕЛЕМЕНТИ 

Необходими документи: заявление, копие от документ за собственост (когато е необходим), скица от АГКК или извадка от РП, одобрен проект (когато е необходим), декларации от заинтересованите лица (когато са необходими), цветно копие от комбинирана скица, схема за поставяне. 

Нормативно основание:Закон за устройство на територията.

Заявление 010

Заявление №011

10. ИЗДАВАНЕ СКИЦА-ВИЗА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ И ПРОУЧВАНЕ 

Необходими документи:заявление, копие от документ за собственост, скица от АГКК, скица от действащия план за застрояване, комбинирана скица на хартиен и електронен носител, експертна оценка за дървестна разстителност.

Нормативно основание: Закон за устройство на територията.

Заявление 003 

приложение 1 

приложение 2

приложение 3

приложение 4  

 11. ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ - №8

Необходими документи: заявление, копие от документ за собственост, скица от АГКК, одобрен проект, декларации от заинтересованите лица, виза, цветно копие от комбинирана скица.

Нормативно основание:Закон за устройство на територията.

Заявление № 2112

 12. ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ НА ОГРАДА

12.1. В условията на чл.147, ал.1 от ЗУТ:

Необходими документи: заявление, конструктивно становище, документи за собственост, трасировъчен карнет, скица от АГКК, комбинирана скица

Нормативно основание:Закон за устройство на територията

12.2. В условията на чл.48, ал.9 от ЗУТ:

Необходими документи: документ за собственост, проект, скица от АГКК, комбинирана скица.

Нормативно основание: Закон за устройство на територията.

Заявление №008

13. УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ 

Необходими документи: заявление, копие от нотариален акт, копие от скица при необходимост

Нормативно основание: Закон за кадастъра и имотния регистър.

Заявление №038

14. ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТ - ЗАСНЕМАНЕ НА ИЗВЪРШЕН РАЗРЕШЕН СТРОЕЖ, КОГАТО ОДОБРЕНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ СА ИЗГУБЕНИ 

Необходими документи:заявление, скица от АГКК, цветно копие от комбинирана скица,  копие от разрешение за строеж, копие от документ за собственост, проект-заснемане, констативни протоколи и актове/при необходимост/.

Нормативно основание: Закон за устройство на територията

Заявление №006

Заявление №014

16. ДОПУСКАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ В ОДОБРЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ

Необходими документи: заявление, проект: 2/два/ бр. на хартиен и 1/един/ бр. на електронен носител, документ за собственост, оригинал на разрешение за строеж, нотариално заверена декларация по чл. 154, ал. 5 от ЗУТ. 

Нормативно основание:Закон за устройство на територията.

Заявление №005

Заявление №049

17. ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА НА ТЕХНИЧЕСКИ  ПАСПОРТ НА СТРОЕЖ 

Необходими документи:  заявление, документ за собственост, 2/два/ броя технически паспорти на хартиен носител, 1/един/ брой на електронен носител.

Нормативно основание: Наредба № 5 на Министъра на регионалното развитие и благоустройството от 28.12.2006г. за техническите паспорти на строежите (обн., ДВ, бр.7 от 23.01.2007г.)

Заявление №025

Заявление №026

18. ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СОБСТВЕНОСТ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ ОТ ЕМЛЯЧЕН РЕГИСТЪР 

Необходими документи:заявление, удостоверение за наследници.

Нормативно основание:Закон за собствеността и ползването на горските земи.

Заявление №027

19. ПРЕЗАВЕРЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ, КОЕТО Е ИЗГУБИЛО ДЕЙСТВИЕТО СИ ПОРАДИ ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА 

Необходими документи: заявление, документ за собственост, оригинал на разрешение за строеж, констативен протокол от районната администрация във връзка с чл.153, ал.2 от ЗУТ, от който да е видно на какъв етап е в момента извършеното строителство; документи и актове по Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителство (ако има такива)

Нормативно основание:Закон за устройство на територията.

Заявление №009

20. ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ  БЕЗ ОДОБРЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ 

Необходими документи: заявление, скица от АГКК, становища от инженери в зависимост от спецификата на обекта, документ за собственост.

Нормативно основание:Закон за устройство на територията.

Заявление №008

22. ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНТРОЛ ПО СТРОИТЕЛСТВОТО ПРИ ОТКРИВАНЕ НА СТРОИТЕЛНА ПЛОЩАДКА И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТРОИТЕЛНА ЛИНИЯ И НИВО НА СТРОЕЖ 

Необходими документи: заявление, 4 /четири/ бр. протоколи Образец 2 по чл.7, ал.3, т.2 от Наредба № 3 - надлежно попълнени и подписани, документ за собственост, копие от разрешение за строеж, договор със строителна фирма, договор с надзорна фирма или технически ръководител, копие от диплома на технически ръководител, челна страница от План за безопасност и здраве, направление за извозване на земни маси и строителни отпадъци.

Нормативно основание:Закон за устройство на територията.

Заявление №013

Заявление 028

21. ПРОВЕРКА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА СТРОЕЖА С ИЗДАДЕНИТЕ СТРОИТЕЛНИ КНИЖА И ЗА ТОВА, ЧЕ ПОДРОБНИЯТ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН Е ПРИЛОЖЕН ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЗАСТРОЯВАНЕТО 

Необходими документи: заявление,4/четири/ бр. констативен акт Образец 3 по чл.7, ал.3, т.3 от Наредба № 3, документ за собственост, скица от АГКК, копие от разрешение за строеж, виза, копие от Протокол 2, контролно геодезическо заснемане от лицензирана геодезическа фирма.

Нормативно основание:Закон за устройство на територията.

Заявление №014

23. ДОПУСКАНЕ ИЗРАБОТВАНЕТО НА ПРОЕКТИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ 

Необходими документи:заявление, документ за собственост, скица от АГКК, мотивирано предложение.

Нормативно основание:Закон за устройство на територията.

Заявление №001

Заявление №002

24. ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ И СКИЦА ОТНОСНО ИМОТИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ, НАХОДЯЩИ СЕ В ГРАНИЦИТЕ НА УРБАНИЗИРАНИТЕ ТЕРИТОРИИ 

Необходими документи: документ за собственост, документ от ОСЗ”Овча купел” легитимиращ правото на възстановяване, скица на основание чл.13, ал.6 от ППЗСПЗЗ, удостоверение за наследници/при необходимост/.

Нормативно основание:Правилник за прилагането на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

Заявление №042

25. ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН 

Необходими документи: документ за собственост, скица от АГКК, нормативно комплектован проект, заповед за допускане.

Нормативно основание:Закон за устройство на територията. 

 Заявление №002          

26. ЗАВЕРЯВАНЕ НА ПРЕПИСИ ОТ ДОКУМЕНТИ И КОПИЯ ОТ ПЛАНОВЕ И ДОКУМЕНТАЦИЯ КЪМ ТЯХ 

Необходими документи:заявление, документ за собственост.

Нормативно основание: Закон за местни данъци и такси.

Заявление №027

27. ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА РАЗКОПАВАНЕ НА УЛИЧНИ И ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ И ВЪТРЕШНОКВАРТАЛНИ ПРОСТРАНСТВА (ЗА СТРОЕЖИ С ВЛЯЗЛО В СИЛА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ) 

Необходими документи: заявление свободен текст, чертеж за възстановяване на настилките, тротоарите и тревните площи

Нормативно основание: Закон за устройство на територията

Заявление №030

Заявление №031

28. СЪГЛАСУВАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ПО ОТДЕЛНИТЕ ПРОЕКТНИ ЧАСТИ ЗА НОВО СТРОИТЕЛСТВО

Необходими документи: проекти по отделните части, документ за собственост, скица от АГКК

Проектната документация да е в класьори.

Нормативно основание: Закон за устройство на територията

Заявление №008

29. ЗАВЕРКА НА КОПИЕ ОТ ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН 

Необходими документи:заявление, копие от документ за собственост, скица от АГКК.

Нормативно основание:Закон за устройство на територията.

Заявление №027

31. ПРОЦЕДУРА ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ

Необходими документи: заявление, копие от документ за собственост, проект за предложение, скица от АГКК.

Нормативно основание: Закон за устройство на територията

Заявление №001

Заявление №002

32. ПРОЦЕДУРА ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ

Необходими документи: заявление, копие от документ за собственост, проект за предложение, скица от АГКК.

Нормативно основание: Закон за устройство на територията.

Заявление №001

Заявление №002

33. ПРОЦЕДУРА ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПЛАН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕГУЛАЦИЯ

Необходими документи: заявление, копие от документ за собственост, проект за предложение, скица от АГКК.

Нормативно основание:Закон за устройство на територията

Заявление №001

Заявление №002          

34. ПРОЦЕДУРА ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПЛАН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ

Необходими документи: заявление, копие от документ за собственост, проект за предложение, скица от АГКК.

Нормативно основание:Закон за устройство на територията

Заявление № 001

Заявление №002

35.ПРОЦЕДУРА ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ

Необходими документи: заявление, копие от документ за собственост, проект за предложение, скица от АГКК.

Нормативно основание:Закон за устройство на територията

Заявление №001

Заявление №002

36.ПРОЦЕДУРА ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ

Необходими документи: заявление, копие от документ за собственост, проект за предложение, скица от АГКК.

Нормативно основание:Закон за устройство на територията

Заявление №001

Заявление №002   

37. ПРОЦЕДУРА ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РАБОТЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН

Необходими документи: заявление, копие от документ за собственост, РУП, скица от АГКК.

Нормативно основание: Закон за устройство на територията

Заявление №001

Заявление №002    

38.ПРОЦЕДУРА ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ (ИЗМЕНИЕ НА ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ) И РАБОТЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН 

Необходими документи: заявление, копие от документ за собственост, РУП, проект за предложение, скица от АГКК.

Нормативно основание: Закон за устройство на територията

Заявление №001      

Заявление №002

40. СЪГЛАСУВАНЕ НА СХЕМА ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА МАСИ, СТОЛОВЕ И ДРУГИ ПОДВИЖНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ОКОЛО ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ

Необходими документи:заявление, схема на разполагане

Нормативно основание:Закон за устройство на територията, Наредба за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община (НРУИТДТСО)

Заявление №046

41.ИЗГОТВЯНЕ НА СПРАВКИ НА ЗАИНТЕРИСУВАНИ ЛИЦА ОТНОСНО ИЗМЕНЕНИЯ НА УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ И СХЕМИ 

Необходими документи: лична карта и документи удостоверяващи заинтересованото лице, като собственик.

Нормативно основание:Закон за устройство на територията - чл.131

Заявление № 041

44.ОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ НА СГРАДИ И ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД ЗА ПРЕМАХВАНЕ/ПОПРАВЯНЕ ИЛИ ЗАЗДРАВЯВАНЕ/ НА СТРОЕЖИ, НЕГОДНИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ ИЛИ ЗАСТРАШЕНИ ОТ САМОСРУТВАНЕ 

Необходими документи: заявление или жалба

Нормативно основание: Закон за устройство на територията

 Заявление №023 

Заявление № 044

45. ПРОКАРВАНЕ НА ВРЕМЕНЕН ПЪТ ДО УРЕГУЛИРАНИ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ, КОИТО ИМАТ ЛИЦЕ ПО ПРОЕКТИРАНИ НОВИ УЛИЦИ 

Необходими документи:заявление, документ за собственост (може да се изискват и други документи изискващи се по закон, съобразно спецификата на строежа).

Нормативно основание:Закон за устройство на територията.

Заявление №019

Заявление за внасяне на допълнителни документи 


Опис на внесените проектни материали по преписка

Опис на внесените проектни материали по преписка за техническа инфраструктура

 АДМИНИСТРАТИВНИ  УСЛУГИ "ЗЕЛЕНА СИСТЕМА"

1.   ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА КАСТРЕНЕ И ПРЕМАХВАНЕ НА РАСТИТЕЛНОСТ В ЧАСТНИ ИМОТИ И ПРИ НОВО СТРОИТЕЛСТВО

Необходими документи: заявление по образец, документ за собственост, протокол от Общо събрание на Етажната собственост - когато растителността е в имот с режим на етажна собственост, писмено съгласие за кастрене и премахване на растителността от всички съсобственици на имота.

 Нормативно основание: Закон за опазване на селскостопанското имущество, Наредба за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на територията на Столична община

Заявление №034

2. ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ НА РАСТИТЕЛНОСТ - 2102

Необходими документи: заявление, документ за собственост или протокол от Общото събрание, както и инвестиционен проект.

 Нормативно основание:Закон за устройство на територията- чл.62, ал.10.

Заявление №034

4.ИЗМЕРВАНЕ, КУБИРАНЕ И МАРКИРАНЕ НА ДЪРВЕСИНА, ДОБИТА ИЗВЪН ГОРСКИЯ ФОНД 

Необходими документи:заявление

Нормативно основание:Правилник за прилагане на Закона за горите.

Заявление №036

6.ЗАВЕРКА НА ЗАСНЕМАНЕ И ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА НА РАСТИТЕЛНОСТ -

Необходими документи: документ за собственост; комбинирана скица, актуална скица от Агенцията по геодезия, картография и кадастър; проект или становище за съществуваща растителност, изготвени от лицензирано лице; геодезическа снимка на растителността.

 Нормативно основание: Наредба за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на територията на Столична община.

Заявление №035

7.ИЗДАВАНЕ НА ПРЕВОЗЕН БИЛЕТ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ИЗВЪН ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ.

Необходими документи: заявление, копие от разрешително за сеч.

Нормативно основание: Наредба за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на територията на Столична община.

Заявление № 2068

 IV. АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

4.    ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ПРАВО НА ПРОКАРВАНЕ НА ОТКЛОНЕНИЯ ОТ ОБЩИ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА ПРЕЗ ЧУЖДИ ИМОТИ - №21

Необходими документи: заявление; копие от документ за собственост; копие на скица от АГКК; комбинирана скица отразяваща имота по действащ ЗРП и кадастрална карта; мотивирано предложение с отразена площ на правото на прокарване; оценка от лицензиран оценител, сключил рамков договор със Столична община.

Нормативно основание:Закон за устройство на територията

Срок на изпълнение:                      Такса за услугата

Обикновена услуга:  30 дни              Обикновена услуга: внася се такса съобразно изготвената оценка

      Заявление 021        

  5. ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД ЗА УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА ПРЕМИНАВАНЕ ПРЕЗ ЧУЖДИ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ - №20

Необходими документи: заявление; копие от документ за собственост; скица от АГКК, комбинирана скица отразяваща имота по действащ ЗРП и кадастрална карта; мотивирано предложение с отразена площ на правото на прокарване; оценка от лицензиран оценител, сключил рамков договор със Столична община.

Нормативно основание:Закон за устройство на територията.

Срок на изпълнение:                      Такса за услугата Обикновена услуга:  30 дни              

Обикновена услуга: внася се такса съобразно   

    Заявление 020                                                                              

Банкова сметка на СО район „Банкя”

/В основанията за плащане посочвайте  вида  на административната услуга/
СО район „Банкя”
Общинска банка
Кл. Люлин
IBAN – BG70SOMB91303119153601
BIC – SOMBBGSF

/Такси за административни услуги
Наеми
Тротоарно право
Дарения
Наказателни постановления
Тръжна документация
Гробни места/

 


Сайтът е изработен с финансовата подкрепата на Столична община, програма „Европейски проекти и развите на гражданското общество”, 2009
Фондация "Устои" съвместно с Район Банкя
Проект "Оптимизация на управлението на район Банкя в съответствие с европейските изисквания и добри практики"
© 2009 Столична община - район БАНКЯ. Всички права запазени.