Телефони

• За района   • Кмет   • Ръководни органи   • Администрация   • Телефони   • Административни услуги

ТЕЛЕФОНИ

 

Общинска структура.     Длъжност

Име и фамилия

Пряк телефон

Вътрешен телефон

РЪКОВОДСТВО

 

Кмет

Рангел Марков

02/9977106

 

 

Сътрудник-кмет

Гергана Томова

02/9977106,

факс02/9977163

02/9977029 /201/

 

Секретар

Вр.И.Д. Яна Стойкова

02/9977110

02/9977029 /202/

 

Заместник-кмет (Ресор ИИБЕ)

инж. Николай Димитров

02/9977214

02/9977029 /203/

 

Главен архитект

арх. Милена Будинова

02/9977055

02/9977029 /208/

 

Заместник-кмет (Ресори ОСДКСВО, УОСЖФРКТД)

Александра Александрова

02/9977242

02/9977029 /204/

 

Кмет на с. Иваняне

Евелина Янкова

02/9977373

 

 

Кметски наместник на с. Клисура

Камелия Димитрова

02/9977164

 

 

Финансов контрольор

Любомир Янакиев

02/9977305

02/9977029 /309/

 

Секретар на МКБППМН

Византи Христов

02/9977336

 

Отдел "Финансово-стопанска дейност"

 

Началник отдел ФСД

Стоян Митов

02/9977364

02/9977029 /301/

 

Главен специалист "Счетоводител"

Светла Спасова

02/9977030

02/9977029 /308/

 

Главен специалист "Счетоводител"

Людмила Найденова

02/9977030

02/9977029 /308/

 

Главен специалист "Касиер-счетоводител"

Евгения Спасова

02/9977109

   02/9977029  /300/

 

Главен специалист "Счетоводител" (каса - деловодство)

Стефка Костадинова

 

   02/9977029  /102/

 

Технически сътрудник "Архив"

Жанета Георгиева

 

 

 Отдел "Административно, информационно и правно нормативно обслужване, човешки ресурси"

 

Началник отдел АИПНОЧР

Яна Стойкова-Танева

02/9977356

02/9977029 /205/

 

Главен експерт ИО

Боряна Арабаджиева

02/9977356

   02/9977029  /205/

 

Юрисконсулт

Илияна Кюрпанова

02/9977305

02/9977029 /309/

 

Служба ЕСГРАОН

Ирена Иванова, Василка Чанева, Маргарита Денева

02/9977261

02/9977029 /101/

 

Деловодство

Боряна Петрова-Рангелова, Галина Асенова, Катя Петрова-Тошева

02/9977107

02/9977029 /100/

Отдел "Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология"

 

Началник отдел ИИБЕ

инж.Асен Георгиев

02/9977031

02/9977029 /304/

 

Старши експерт

Диана Фотева

02/9977031

02/9977029 /304/

 

Старши експерт

инж.Костадин Иванов

02/9977236

02/9977029 /306/

 

Младши  експерт

инж.Кирил Акълиев

02/9977236

02/9977029 /306/

 

Старши експерт "Еколог"

Милена Владова

02/9977236

02/9977029 /306/

 

Старши експерт "Дизайнер по озеленяване"

Веселинка Петрова

02/9977236

02/9977029 /306/

Отдел "Образование, социални дейности, култура, спорт, връзки с обществеността"

 

Началник отдел ОСДКСВО

Виолета Кирилова-Иванчева

02/9977358

02/9977029 /206/

 

Главен специалист "Култура"

Мая Бугова

02/9977358

02/9977029 /206/

 

Младши експерт "Социални дейности"

Венислава Василева

02/9977358

02/9977029 /206/

 

Старши специалист "Връзки с обществеността"

Румяна Николова

02/9977336

 

Отдел "Управление на общинска собственост и жилищен фонд, регистрация и контрол на търговската дейност"

 

Началник отдел УОСЖФРКТД

Таня Григорова

02/9977212

02/9977029 /307/

 

Старши експерт "Общинска собственост"

Диана Първанова

02/9977212

02/9977029 /307/

 

Главен специалист "Жилищен фонд"

Димитрина Величкова

02/9977212

02/9977029 /307/

 

Главни експерти "Регистрация и контрол на търговската дейност"

Райна Петрова, Валерия Доневска

02/9977181

02/9977029 /302/

Отдел "Устройство на територията, кадастър, регулация и контрол по строителството"

 

Началник отдел УТКРКС


 

02/9977029 /401/

 

Старши експерт

арх. Иван Стефанов

 

02/9977029 /401/

 

Младши експерт "Контрол по строителството"

Силвия Тодорова

02/9977276

   02/9977029  /305/

 

Младши експерт "Контрол по строителството"


02/99 77 276

   02/9977029  /305/ 

 

Старши експерт

Радослава Стоянова

02/9977055

02/9977029 /208/

 

Главен специалист

Албена Цветанова

02/9977262

   02/9977029  /207/

 

Технически сътрудник "Архив"

Радослава Илиева

02/9977262

   02/9977029  /207/

 

Главен специалист

Наташа Петкова

02/9977344

   02/9977029  /400/

 

Главен специалист

Юлия Акълиева

02/9977344

   02/9977029  /400/

Сигурност

 

Главен експерт ОМбП

Цветан Точев

02/9977260

02/9977029 /303/

 

Дежурни по РСС

Румен Наков, Кирил Рангелов, Николай Денев, Кръстьо Кръстев, Васил Иванов

02/9977028

 

 

Охрана

 

 

02/9977029 /103/

      


     

Сайтът е изработен с финансовата подкрепата на Столична община, програма „Европейски проекти и развите на гражданското общество”, 2009
Фондация "Устои" съвместно с Район Банкя
Проект "Оптимизация на управлението на район Банкя в съответствие с европейските изисквания и добри практики"
© 2009 Столична община - район БАНКЯ. Всички права запазени.